Stichting InDeBan
Stichting InDeBan Stichting InDeBan, gevestigd aan Turnhoutseweg 7, 5438 NR Gassel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.indeban.nl
Turnhoutseweg 7
5438 NR Gassel
Telefoon: 0486 – 420801

Sandra van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting InDeBan.
Zij is te bereiken via info@indeban.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting InDeBan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    • Voor- en achternaam
    • Geboortedatum
    • Adresgegevens
    • Telefoonnummer
    • E-mailadres
    • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indeban.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting InDeBan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    • Het afhandelen van uw betaling
    • Verzenden van onze nieuwsbrief
    • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting InDeBan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting InDeBan) tussen zit.
Stichting InDeBan gebruikt dergelijke computerprogramma’s of –systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting InDeBan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Welke gegevens  Bewaartermijn  Reden

 Namen, adressen en e-mailadressen van
 k
lanten/auditanten/deelnemers

 7 jaar

 De belastingdienst vraagt om
 facturen
7 jaar te bewaren.

 E-mailadressen en (voor)namen van
 abonnees
 op de nieuwsbrief

 Zolang u geabonneerd bent  Om u te kunnen mailen.

 E-mailadressen en voornamen van voormalige
 abonnees

 Als u zich hebt afgemeld verwijderen we uw gegevens
 na 
6 maanden, tenzij u vraagt om uw gegevens eerder
 te 
verwijderen.

 Mogelijkheid tot remarketing.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting InDeBan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting InDeBan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Naam  Waar  Doel  Welke gegevens
 MailChimp  USA  Nieuwsbrieven sturen  E-mailadres, (voor)naam
 Versio  Nederland  Webhosting, e-mails  IP-adres
 WordPress  USA  Vragen beantwoorden, bezorgen 
 van uw order
 NAW, e-mailadres,
 telefoonnummer
 Sisow  Nederland  Online betalingen  Naam en andere factuurgegevens
 Mollie  Nederland  Online betalingen  Naam en email
 Postorderbedrijf  Nederland  Bezorgen van uw order  Naam en adresgegevens

  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting InDeBan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Betaalformulieren
De betalingen vinden plaats bij betalingsprovider Sisow en Mollie. Gegevens die u via betaalformulieren verstuurt gebruiken we niet voor marketing, tenzij u actief aanvinkt dat u onze tips wilt ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting InDeBan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@indeban.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting InDeBan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons