Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Stichting InDeBan schriftelijk is aanvaard. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting InDeBan

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
Een bestelling is definitief nadat Stichting InDeBan de betaling heeft ontvangen en de ontvangst van de bestelling door middel van een reserveringsbevestiging heeft bevestigd.
Betaling geschiedt op één van de door Stichting InDeBan aangegeven wijze(n). Stichting InDeBan is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw, met uitzondering van de handelingskosten.

Artikel 2 Levering
Stichting InDeBan spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen vóór aanvang van het evenement te verzenden daarna kan alleen op afspraak of bij kassa worden afgehaald .
Stichting InDeBan is gerechtigd de tickets te leveren tot het moment van aanvang van het evenement.
Verzending en afgifte geschieden per post en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen.
Stichting InDeBan zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
Stichting InDeBan is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Stichting InDeBan ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 4 Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Stichting InDeBan of Stichting InDeBan binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In dit laatste geval zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald.

Artikel 5 Gegevens van en over Stichting InDeBan
Stichting InDeBan is gevestigd te (5438 NR) Gassel, Turnhoutseweg 7. 
InDeBan is een Stichting geregistreerd onder nummer 68303858 bij de Kamer van Koophandel te Brabant (Nederland).
BWT nummer: NL857383437B01
Stichting InDeBan is bereikbaar via info@indeban.nl en 0486-420801/06 15 44 62 88.